Onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Met Podozorg Nederland wordt in deze voorwaarden bedoeld: de te Eerbeek gevestigde Podozorg NL bv. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Op deze pagina

Wilt u meer lezen over een specifiek onderwerp binnen deze pagina? Maak dan gebruik van onderstaande links:

 1. Offertes
 2. Accepteren van orders en levering
 3. Annulering van de overeenkomst
 4. Reclames
 5. Overmacht
 6. Verzending en levering
 7. Aansprakelijkheid
 8. Betaling
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Retouren
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wordt een bestelling gedaan, zonder dat in de bestelling een prijs wordt genoemd, dan wordt deze onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of vroeger berekende prijzen, tegen de op de dag van de bestelling geldende prijzen uitgevoerd.

Afwijkende voorwaarden als hier bedoeld, gedaan door vertegenwoordigers, zijn niet van kracht tegenover Podozorg Nederland, tenzij dit schriftelijk door Podozorg Nederland is bevestigd.

2. Accepteren van orders en levering

Tenzij Podozorg Nederland uiterlijk op de achtste dag, nadat de bestelling is gedaan, schriftelijk aan de koper bericht dat zij diens order niet of slechts onder bepaalde voorwaarden accepteert, wordt Podozorg Nederland geacht de order te hebben geaccepteerd.

Podozorg Nederland spant zich in de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren, doch kan deze termijn niet garanderen. In geval van uitzonderlijke bestellingen (in kwantiteit of kwaliteit) kan een langere richttermijn voor levering gelden. In dit geval zal Podozorg Nederland de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

3. Annulering van de overeenkomst

Annulering van de koopovereenkomst door de koper is niet toegestaan, tenzij zulks op grond van dwingendrechtelijke wetsbepalingen zou kunnen worden gevorderd of voor zover hierin door de bepalingen van deze voorwaarden zou worden voorzien. Overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd door Podozorg Nederland indien en zodra de bestelde goederen aan de koper ter aflevering zijn aangeboden.

Podozorg Nederland heeft het recht alle lopende contracten en bestellingen te annuleren of slechts te leveren tegen contante betaling, ingeval de koper in gebreke blijft zijn verplichtingen jegens Podozorg Nederland na te komen.

Indien Podozorg Nederland de bestelde goederen niet binnen de in artikel 2 genoemde richttermijn aflevert, is de koper verplicht Podozorg Nederland een additionele termijn van ten minste vier weken toe te staan, binnen welke tijdsruimte hij alsnog de goederen kan leveren. Deze additionele leveringstermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, dat de schriftelijke sommatie van de koper (die aangetekend moet zijn verzonden) ten kantore van Podozorg Nederland wordt ontvangen.

Onder de datum van aflevering wordt steeds verstaan de dag van aflevering van de magazijnen van Podozorg Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Blijft Podozorg Nederland ook na afloop van deze termijn van 4 weken in gebreke de verkochte goederen te leveren, dan heeft de koper het recht de order kosteloos te annuleren.

4. Reclames

De koper is gehouden de door Podozorg Nederland geleverde producten en/of diensten terstond na levering op conformiteit aan de bestelling te controleren. Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van een leverantie, dienen, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen 8 dagen na leveringsdatum te worden ingediend en worden alleen in behandeling genomen indien de goederen zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd. Na genoemde termijn vervalt het recht van koper om te reclameren, zulks tenzij koper aantoont dat het hem redelijkerwijs niet mogelijk is geweest binnen genoemde termijn te reclameren.

Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.

Ingeval van een door Podozorg Nederland geaccepteerde reclame mag Podozorg Nederland andermaal leveren overeenkomstig de order.

Het bovenstaande geldt niet ten aanzien van reclames wegens garanties en verborgen gebreken.

5. Overmacht

Podozorg Nederland, die door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering der overeenkomst, heeft het recht zich onder kennisgeving hiervan aan de wederpartij schriftelijk binnen 5 dagen na het ontstaan der overmacht ontslagen te rekenen van de verdere uitvoering der overeenkomst.

Onder overmacht wordt hier verstaan elke onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de koper kan worden verlangd. Derhalve zal o.a. als overmacht kunnen gelden: brand, staking en uitsluiting, machinedefect of maatregelen van enige regering, welke de uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate beïnvloeden.

6. Verzending en levering

Bij alle orders komen de vrachtkosten en/of portokosten voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen. Bij een order met een factuurbedrag van minder dan € 22,50 (excl. BTW) worden naast de portokosten ook € 2,95 (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid

Podozorg Nederland is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte (gevolg)schade voortvloeiend uit haar dienstverlening en/of (het gebruik van) de door haar vervaardigde en/of geleverde producten, zulks tenzij deze exoneratie in strijd mocht zijn met dwingendrechtelijke wetsbepalingen, in welk geval aansprakelijkheid alsdan slechts wordt aanvaard tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval onder de polis maximaal uitkeert.

De verantwoordelijkheid voor de inrichting van therapiezolen blijft te allen tijde liggen bij de opdrachtgever, niet bij Podozorg Nederland. Podozorg Nederland biedt geen garantie dat een door Podozorg Nederland vervaardigde steun- of therapiezool de klachten van een zorgvrager of patiënt zal verhelpen. Podozorg Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor financiële of andere schade die een zorgvrager of patiënt lijdt door een onjuist uitgevoerde behandeling, een onjuist of onvolledig behandelplan of onjuist vervaardigde steun- of therapiezolen.

8. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, opschorting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Reclames, tenzij tijdig en geaccepteerd door Podozorg Nederland, en bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim en staat het Podozorg Nederland vrij zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incasso-maatregelen.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn wel ingebrekestelling volgt, zal Podozorg Nederland de debiteur voor elke ingebrekestelling € 11,50 aan administratiekosten in rekening brengen. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten welke debiteur is verschuldigd, worden vastgesteld op basis van de staffel behorende bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK), waarbij - in afwijking van deze staffel - een minimum van € 150,00 per incassotraject geldt.

Podozorg Nederland heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de debiteur op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met de debiteur, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Podozorg Nederland, indien:

 1. de debiteur niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige betalings- of andere verplichting ten opzichte van Podozorg Nederland;
 2. de debiteur in staat van faillissement is verklaard of door de debiteur of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
 3. de debiteur surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
 4. het bedrijf van de debiteur wordt stilgelegd of geliquideerd;
 5. beslag op goederen van de debiteur is of wordt gelegd, dan wel indien de debiteur onder bewind of curatele wordt gesteld.

Voorts zullen alle vorderingen van Podozorg Nederland op de debiteur, uit welke hoofde ook, in geval zich een van de gronden onder a. t/m e. voordoet terstond en in hun geheel opeisbaar zijn.

9. Eigendomsvoorbehoud

Podozorg Nederland blijft te allen tijde eigenaar van door haar opgestelde behandel- en therapieplannen en overige door of namens haar opgestelde bescheiden ter uitvoering van overeenkomsten door Podozorg Nederland gesloten met de koper.

Alle geleverde en niet doorverkochte goederen blijven het eigendom van Podozorg Nederland tot de koopprijs volledig is betaald. Koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid, in de ruimste zin, tegenover derden te doen dienen en is, in geval van niet tijdige betaling gehouden de nog niet doorverkochte goederen op eerste aanmaning van Podozorg Nederland aan deze terug te geven. Bij doorverkoop wordt Podozorg Nederland rechthebbende op de koopprijs der goederen, terwijl koper op eerste aanmaning van Podozorg Nederland zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan een akte van cessie, waarbij koper zijn vorderingen op zijn afnemer cedeert aan Podozorg Nederland en wel tot het bedrag van de door koper aan Podozorg Nederland verschuldigde koopprijs.

10. Retouren

Aanvragen van retourzendingen, niet betreffende reclames, dienen binnen 5 werkdagen na levering van de desbetreffende bestelling door de koper te worden verricht en staan ter vrije beoordeling en acceptatie van Podozorg Nederland; dit kan bij voorkeur per e-mail of telefoon. De koper is verantwoordelijk voor het te retourneren pakket totdat Podozorg Nederland het in goede staat ontvangen heeft. Indien de retourzending moet plaatsvinden door een misverstand zijdens de koper en Podozorg Nederland de retourzending accepteert brengt Podozorg Nederland € 4,50 administratiekosten in rekening. De verzendkosten zijn eveneens voor rekening van de koper. Creditering vindt alleen plaats als de koper conform de retourprocedure en voorwaarden te werk gaat.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen de koper en Podozorg Nederland, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen waarbij Podozorg Nederland partij is en waarvoor de wet vrije forumkeuze toelaat, zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van Podozorg Nederland.

Onze patiënten aan het woord

Lees alle ervaringen

arrow_circle_left
 • format_quote

  Ervaring van Gerda

  “De podoloog staat altijd voor ons klaar met tips en info en loopt graag een stapje harder voor zijn cliënten.”

 • format_quote

  Ervaring van Sanne

  “Vriendelijk ontvangen en heel prettig geholpen. Fijn dat er een echo gemaakt is, en dus duidelijk werd hoe erg ziek mijn pees is.”

 • format_quote

  Ervaring van Joyce

  “Bij Podozorg werd ik goed en deskundig geholpen. Vooraf werd een duidelijke analyse gemaakt van het klachtenbeeld.”

 • format_quote

  Ervaring van Xandra

  “Door een goede uitleg en wat aanpassingen van mijn voetenstand zag ik meteen m’n bekkenstand veranderen.”

 • format_quote

  Ervaring van Nancy

  “Mijn dochter was meteen gewend aan de steunzolen, draagt de zolen elke dag en heeft ook geen last meer van haar achillespees.”

arrow_circle_right
Veelgestelde vragen omtrent podologie

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

 • Wordt mijn behandeling vergoed?

  Klik op de onderstaande knop en controleer of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht de polis van uw zorgverzekeraar er niet tussen staan, dan kan het zijn dat de vergoeding hiervan niet bij ons bekend is of er geen dekking is. Raadpleeg in dat geval uw polisvoorwaarden.

  Controleer uw verzekering

 • Komen voetklachten veel voor?

  Maar liefst 70% van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn of haar leven last van voetklachten. Van deze klachten bevindt 60% zich in de voorvoet. Wilt u meer weten over een specifieke voetklacht? Maak dan gebruik van onze klachtenwijzer.

  Naar klachtenwijzer

 • Hoe werkt een podotherapeutisch onderzoek?

  Een voetenonderzoek bij een (register) podoloog of podotherapeut kan de exacte oorzaak van vele klachten aan het licht brengen. De podoloog is een deskundige op het gebied van voetklachten, maar kijkt ook verder naar de algehele lichaamshouding. En in die houding, waaruit ook nek en schouderklachten kunnen ontstaan, ziet men vaak de oorzaak ontstaan in de stand van de voeten. Wilt u meer weten over het podotherapeutisch onderzoek? Klik dan op onderstaande knop.

  Naar podotherapeutisch onderzoek

 • Hoe vind ik een praktijk bij mij in de buurt?

  Met meer dan honderd Podozorg praktijken zit er altijd een Podozorg podoloog bij u in de buurt! Met onze praktijkzoeker vindt u gemakkelijk de dichtstbijzijnde praktijk op basis van uw plaatsnaam of postcode.

  Naar praktijkzoeker